از فتاوای آیت الله علی اصغر(1)

درخواست حذف این مطلب

لازم و ضـــروری می دانم از فتاوای خویش شما مریـــــدان را بهره مند نموده

و را ارهایی برای حضور شریفتان ارائه نمایم تا به راه راست آیید و سعادت

مند و آرام گردید.

ادامه مطلب