سال اقتصاد مقاومتی

درخواست حذف این مطلب

سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال رو به پایان است و این سال

، سال همه چیز بود جز سال اقتصاد و اشتغال و با حکومت ی

از این سالها زیاد پیش رو داریم.